Trainingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden mlk human compass

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Hoofddorp

Artikel 1- Definities

1.1   Deze algemene trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mlk human compass en opdrachtgever van trainingen en andere vormen van workshops.

1.2   Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee mlk human compass een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training

1.3   Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijk persoon die daadwerkelijk aan de training deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn

1.4   Onder Open Training wordt verstaan een door mlk human compass georganiseerde training waar individuele personen zich kunnen aanmelden.

1.5   Onder Overige training wordt verstaan een training die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt.

Artikel 2- Totstandkoming overeenkomst Open training

2.1.  De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een inschrijvingsformulier van mlk human compass ondertekent of door bevestiging door mlk human compass van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2.2. Eventuele nietigheid/ vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemen Trainingsvoorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Mlk human compass en opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/ vernietigende bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/ vernietigende bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door mlk human compass.

Artikel 3- Annulering Open training

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door mlk human compass bevestigde e-mail.

3.2. De opdrachtgever kan de training tot 21 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 21 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.5. Als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van de gespreide betaling. De deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een ander. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.6. mlk human compass heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan mlk human compass betaalde bedrag.

Artikel 4- Betaling Open training

4.1. mlk human compass brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering door mlk human compass, echter voor de start van de training.

4.2. Reis-, overnachtings-, en verblijfskosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan mlk human compass te vergoeden.

Artikel 5- Totstandkoming overeenkomst Overige training

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van mlk human compass.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

Artikel 6 – Annulering Overige training

6.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

6.2. mlk human compass houdt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Mlk human compass zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal mlk human compass de door Opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 7 – Betaling Overige training

7.1. Na het ontvangen van de door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt mlk human compass een aanbetalingsfactuur van 20% van het totaalbedrag aan Opdrachtgever.

7.2. Opdrachtgever dient de aanbetalingsfactuur uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is, dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Indien 14 dagen voor aanvang van de training niet de aanbetaling van de trainingskosten door mlk human compass is ontvangen, kan mlk human compass de training annuleren, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventuele bijkomende kosten.

7.4. Na aanvang van de training vindt facturering wekelijks plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.5. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.

7.6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan mlk human compass te vergoeden.

7.7. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever leidt tot verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de Deelnemers de training beeindigen of afronden.

Artikel 8- Intellectuele eigendom

8.1. Het auteursrecht op de door mlk human compass uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij mlk human compass, tenzij een andereauteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mlk human compass zullen door de Opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen en dergelijke, die voortkomen uit de werkzaamheden van mlk human compass berust uitsluitend bij mlk human compass.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

9.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/ of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtgever te verstrekken en gegevens over gebruik van medicatie, therapieen en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

9.2. mlk human compass spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtgever hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

9.3. mlk human compass is tegenover de opdrachtgever en/ of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon , handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opeenvolgende reeks feiten, als een feit wordt beschouwd.

9.4. mlk human compass is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. mlk human compass is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of webtekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnamer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.