Recentelijk interviewde ik een vrouwelijke Estate Planner, die enkele jaren geleden een volledige NLP Practitioner en Master Practitioner heeft gevolgd, bestaande uit in totaal circa 32 trainingsdagen. Ze gaf me aan dat een belangrijke reden was geweest, om tools in handen te krijgen in een omgeving, die weinig veranderingsgezind was. Uiteraard startte ze met een NLP Practitioner en ging vervolgens ook door naar de Master Practitioner, omdat ze enthousiast was over de aangeboden leerstof.

Ze was gevraagd om toe te treden tot een Maatschap met enkel mannelijke professionele collega’s; Deze toetreding was zakelijk interessant; echter op voorhand waren al een paar issues, die ze graag wilde veranderen binnen een omgeving, die weinig enthousiast stond tegenover veranderingen. Met name personeelsaspecten zoals het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken waren niet ingeregeld en er was weinig animo om hier structureel iets voor te regelen. Er waren wat meer zaken waarover de overige maten zich weinig positief uitlieten. Om die reden kwamen de NLP trainingen in beeld, waarover ze nu enkele jaren later nog steeds enthousiast is. NLP gaf tools, uitgangspunten en houvast in een omgeving die weinig positief tegenover verandering stond dan wel van sommige zaken de noodzaak niet in wilde zien. Onder andere ook de aangepaste inzet van taal was effectief voor haar.

Een van de geleerde zaken, waar ze nu jaren later nog steeds profijt van heeft is, zijn enkele van de NLP basisvooronderstellingen, waarvan ze specifiek de volgende uitgangspunten weet te benoemen:

  • “Het resultaat van je communicatie is de respons die je krijgt”

Als je dit als uitgangspunt neemt, dan blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je communicatie en kun je je niet verschuilen, achter het feit dat een ander je niet zou begrijpen.

  • “Mensen beschikken over alle hulpbronnen, die ze nodig hebben”

Wat een verademing! Je mag er dus vanuit gaan, dat iemand zelf de oplossing weet te vinden voor datgene wat speelt. In plaats van datgene, waar veel mensen zich als leidinggevende vaak schuldig aan maken, dat ze zogenaamd de problemen van de medewerker op hun schouders nemen of hier een oplossing voor zoeken. Daar blijft iemand dus zelf verantwoordelijk voor en die blijkt zelf in staat te zijn voor hem/ haar de beste oplossing te kunnen ontdekken en uit te voeren.

Door het volgen van de NLP trainingen kreeg ze handvatten in handen om veranderingen door te voeren en werd ze ook zelfverzekerder van de voorgestelde aanpak, omdat een aantal zaken tot successen hebben geleid.

NLP als workshop/ project start up/ team meeting

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is een populaire en effectieve communicatie- en verandertechniek, die in topsport, bedrijfsleven, onderwijs en gezondheidszorg succesvol wordt toegepast. Tegenwoordig schieten de NLP opleidingen als paddenstoelen de grond uit, met elk een eigen insteek. Basisopleidingen, kennismakingsopleidingen, NLP Practitioner; NLP Master.

Toch zijn de opleidingen telkens nogal verschillend van insteek. NLP heeft vaak het imago, dat het zweverig is, voor mensen die in de knoop zitten, vol met meditatietechnieken, geassocieerd met Emiel Ratelband en over kolen lopen, van alles en nog wat.

In de basis is NLP een communicatie- en verandertechniek met een heel breed pallet aan mogelijkheden, die overal toepasbaar zijn; NLP kan daarmee ook down-to-earth en praktisch toepasbaar zijn, met naar behoefte een aantal oefeningen, waar elementen van kracht, focus en communicatie worden samengebracht. Een groot aantal basiselementen is daarmee toepasbaar in een zakelijke of financiële omgeving om tot nieuwe inzichten te komen.

NLP als workshop van een halve dag:

In een dergelijke workshop zijn de volgende elementen mogelijk

-        Wat zijn de voorkeurszintuigen van jezelf en je collega’s en hoe kun je dan gemakkelijker met elkaar communiceren?

-        Wat zijn de doelen van de afdeling? En welke overtuigingen belemmeren en welke stimuleren?

-        Verbetering van contact met collega’s

-        Bewustwording van stimulerende taalpatronen vanuit NLP

-        Wat zijn de waarden van de verschillende medewerkers

NLP als project-start up

-        Uitgebreidere kennismaking a la NLP met nieuwe teamleden

-        Wat zijn de voorkeurszintuigen van jezelf en je collega’s en hoe kun je dan gemakkelijker met elkaar communiceren?

-        Wat voor verschillende typen mensen kennen we hier

-        Wat zijn de doelen van het project? Wat zijn de scenario’s als je de beoogde uitkomsten benadert als optimist/ realist en als dromer

-        Hoe zie ik de doelen van het project/ afdeling met hindernissen en hulpbronnen

-        Het benaderen van het doel aan de hand van verschillende logische niveau’s

-        Bewustwording van stimulerende taalpatronen vanuit NLP

De uitleg van de oefeningen vindt plaats met elementen/ metaforen uit de zakelijke/ financiele context.

Al deze elementen worden op maat gemaakt en aangevuld met een energizer!

Samenwerking: Heldere Zon; Dromen waarmaken

Er was eens begin 2012 op een maandagochtend een open coffee te Haarlem en daar ontmoette ik Natascha Beets. Ze wachtte me eigenlijk heel enthousiast op en wilde “alles” van me weten.

Ze had mijn site doorgenomen en was vol verwachting rondom mijn activiteiten. Uiteraard gaat dat dan ook over en weer. Ik tipte haar over het Event De Ondernemende vrouw van 2 dames, die ik bij diverse open coffee’s had ontmoet. We ontmoetten elkaar nog weleens bij eenzelfde open coffee.

De volgende keer vertelde ze me, dat ze eigenlijk droomde van een eigen centrum om activiteiten in onder te brengen. Ze ging dapper op zoek naar mogelijke huurruimte.

Begin augustus 2012 had ze een locatie in Haarlem op het oog.

Ik ging ook een kijkje nemen; de ruimte is er prima.

Het hele idee achter “Heldere Zon”sprak me meteen aan. Met een aantal andere ondernemers krachten bundelen op het gebied van trainingen, lessen en workshops, zodat er een soort van kruisbestuiving ontstaat. Het is namelijk gemakkelijker elkaar te helpen in plaats van alles in je eentje te doen.

Om deze reden heb ik me aangesloten bij “Heldere Zon”; op 30 september is er een open dag, zodat kennisgemaakt kan worden met lessen, onderwerpen en docenten. In de aanloop zijn we druk met aandacht vestigen op “Heldere Zon”en iedereen draagt een steentje bijJ

Ik start vanaf zaterdag ochtend 6 oktober 2012 met de basistraining: “Effectieve communicatie met NLP”, tevens zal hier in 1 ochtend aandacht besteed worden aan familie opstellingen.

Hopelijk worden met “Heldere Zon” een paar dromen waargemaakt; namelijk van Natascha, dat ze haar eigen centrum heeft weten te realiseren; de overige ondernemers hebben de beschikking over een centrale locatie en helpen elkaar op ondernemersvlak!

Heldere Zon kun je gemakkelijk via facebook volgen door:

https://www.facebook.helderezon.nl; uiteraard is er ook een site:

http://www.helderezon.nl

WAT en WAAROM en WAT KUN JE ERMEE van NLP voor de financiële sector,

Mogelijk vraag je je af als je zo de titel ziet van de trainingen: NLP voor de financiële sector, dat je je de volgende dingen afvraagt;

WAT is dat nou eigenlijk NLP voor de financiële sector
WAAROM is er een speciale NLP voor de financiële sector
WAT KUN JE ERMEE binnen de werkcontext.

WAT

NLP ofwel voluit Neuro Linguistisch Programmeren gaat over de communicatie technieken, die van invloed zijn op het onbewuste, wat het gedrag stuurt. NLP is ontwikkeld in de jaren 70 in de USA door 2 wetenschappers en wordt inmiddels ruimschoots toegepast bij sporters, onderwijs, bedrijfsleven en overige geinteresseerden. NLP biedt veel mogelijkheden tot verbetering van gedrag en communicatie.

NLP voor de financiële sector biedt een praktisch modulaire opbouw van onderdelen vanuit NLP rondom onderdelen als communicatie op de werkvloer en focus op doelen.
Er wordt daarmee geen volledige practitioner aangeboden, maar een selectie van onderwerpen uit de NLP Practitioner en Master, toegepast op de financiële sector. Het gaat in feite om de basiselementen vanuit NLP.

De voorbeelden, die gebruikt worden en waarmee de stof verduidelijkt wordt zijn afkomstig vanuit de ervarings- en belevingswereld vanuit de financiële sector. Daarnaast wordt de stof down to earth gebracht. NLP biedt inzicht in mogelijkheden, naast datgene wat je altijd al gebruikt.

Door de selectie van onderwerpen wordt geen volledig persoonlijk ontwikkeltraject aangeboden; echter de onderwerpen die onmiddellijk toepasbaar zijn voor een ieder in de werksituatie. Om deze reden worden trajecten van enkele dagen aangeboden. Behapbaar in tijdsbeslag en meteen toepasbaar in de praktijk. 

WAAROM

Binnen de financiële sector is weinig kennis van NLP beschikbaar
De financiële sector kenmerkt zich door een lage sociale innovatie (volgens onderzoek vanuit EUR), waartoe ook technieken als NLP behoren. De technieken vanuit NLP zijn redelijk gangbaar bij sporters, het onderwijs en ondernemers.

Er is momenteel veel behoefte aan verandering en nieuwe bewustwording binnen de sector. Veel mensen werken jarenlang bij dezelfde werkgever en hebben behoefte aan vernieuwing, maar hebben onvoldoende instrumenten ter beschikking hoe dit te bereiken. Handvatten vanuit NLP kunnen hiertoe aangereikt en ingezet worden. Een concrete mogelijkheid daartoe is ook het provisieverbod dat vanaf 1-1-2013 ingaat. Ook dan worden adviseurs op hun advieskwaliteiten uitgedaagd.

Na een persoonlijke kennismaking met NLP heb ik ervaren, dat een aantal tools goed inpasbaar zijn binnen de praktijk van de financiële sector.

WAT KUN JE ERMEE

De inzichten vanuit NLP kun je meteen toepassen op de werkvloer en stellen je in staat om effectiever te zijn in de dagelijkse communicatie. Je krijgt inzicht in eigen voorkeursstijlen en je word je meer bewust van alternatieven, die er ook zijn, Daarnaast krijg je meer tools ter beschikking om gestelde doelen gemakkelijker te behalen.

In 2011 heb ik 2 goedbezochte plenaire presentaties in het Dialogues House te Amsterdam Zuidoost (http://www.dialogueshouse.eu) gegeven over Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) binnen een financiele context.  Het Dialogues House biedt een varierend programma met wisselende, interessante onderwerpen. Het Dialogues House is voor alle geinteresseerden toegankelijk, waarbij de ervaring leert, dat 90% van de bezoekers afkomstig is van ABN AMRO. De eerste presentatie vond plaats in juni; de tweede presentatie was in september 2011. Per lunchsessie waren ongeveer 80 belangstellenden aanwezig en dat aantal was aanvankelijk niet door de organisatie ingeschat. NLP leeft daarmee als onderwerp binnen de bankorganisatie.

Uiteraard waren er mensen die al bekend zijn met het onderwerp en wilden horen wat ik daar over te vertellen had. Het merendeel van de bezoekers bleek interesse te hebben om meer van het onderwerp af te weten.

Mijn motivatie is om ABN AMRO medewerkers meer te vertellen over de mogelijke positieve effecten op het dagelijks functioneren, omdat ik tijdens mijn werk bij ABN AMRO, weinig informatie heb meegekregen van de methodieken van NLP. Waarbij NLP in andere branches  gemeengoed is. Tot nu toe wordt NLP niet als reguliere opleiding aangeboden binnen de opleidings catalogus, hoewel er met goedkeuring van de manager, mogelijkheden zijn om deel te nemen. De zogenaamde aanvraag buiten het reguliere aanbod om.

In vervolg op de presentatie zijn in oktober 2 vervolg-workshops gegeven met als titel: "Verbeter je communicatie op de werkvloer". Op deze manier konden de 40 geinteresseerde ABN AMRO medewerkers, nader kennis maken met NLP. In de workshops werden oefeningen gedaan en werden ervaringen gedeeld. Insteek van de workshop was nadrukkelijk het effect op de werkvloer, toepassing in 2-gesprekken, e mail verkeer en telefonische contacten.

Een aantal medewerkers was erg enthousiast over NLP en de manier waarop dit onder het voetlicht gebracht werd. Zij gaven aan geinteresseerd te zijn in een verder vervolg. Sommigen zijn echt aan de slag gegaan met NLP en gaan bewuster met eigen communicatie en het effect ervan op de ander om.

In augustus 2012 heb ik opnieuw workshops binnen het Dialogues House gegeven. Uit de evaluaties die de deelnemers stuurden bleek verdere interesse te bestaan en waren de workshops al aan andere collega's aanbevolen. Voor mij een leuke ervaring met smaak naar meer. 

Reacties van deelnemers:

"Ik heb destijds aan je training deelgenomen en haal daar nog steeds inspiratie uit." Karin R.

 "Learning by doing"; theorie en praktijk werden goed verbonden. Els B.

"Hele nuttige tips ontvangen voor de praktijk"

"Het is goed om meerdere communicatiemodellen te kennen, teneinde het juiste model toe te kunnen passen, op elk individu op de werkvloer"

"Leuke interactieve oefeningen"

"Door haar enthousiaste aanpak wil je zelf de aangereikte tools gaan testen"

"Beter inzicht in wat NLP is"

"Inzicht in de uitwerking van 1 woord in de groep"